sobota, 29 października 2016

Co wynika z Postanowienia Prokuratury o dokonaniu ekshumacji?

Pan Stanisław Zagrodzki opublikował na swym blogu pismo jakie otrzymał z Prokuratury Krajowej. Jest to Postanowienie o dopuszczenie dowodu z opinii Biegłych.

Prokurator Prokuratury Regionalnej Robert Bednarczyk postanowieniem z dnia 7 października 2016 roku powołał bowiem Zespół składający się z czternastu Biegłych z zakresu medycyny sądowej, w celu przeprowadzenia w odniesieniu do ofiar tzw. „katastrofy smoleńskiej”:

1) radiologicznego obrazowania przestrzennego, oględzin i otwarcia zwłok w celu:
a) określenia przyczyny zgonu, mechanizmu oraz okoliczności powstania stwierdzonych u ofiar obrażeń ciała, w tym także ich przeżyciowego lub pośmiertnego charakteru, a także stwierdzenia czy powstały one w miejscu i czasie zaistnienia katastrofy lotniczej będącej przedmiotem postępowania.

 

Mój komentarz: z punktu 1a) wynika, że Prokuratura nie zakłada z góry ani żadnych konkretnych przyczyn śmierci (np. wybuch samolotu czy zderzenie statku z ziemią), ani też tego, w jaki sposób członkowie Delegacji zginęli. Nie sugeruje też, skąd wzięły się u ofiar obrażenia, oraz tego kiedy (czy za życia, czy już po śmierci) one powstały. Nie zakłada też z góry, że musiały one powstać podczas takiego czy innego zdarzenia. Punkt pierwszy jest otwarty i właściwie nie narzuca Biegłym niczego. Mają oni badać ciała tak, jak gdyby nie znane były żadne okoliczności odnalezienia zwłok. Rzecz jasna biegli wiedzą czyje ciała badają, ale są całkowicie wolni i nieskrępowani w wydaniu swej opinii. Jest to bardzo ważne, jeśli chcemy uzyskać prawdę materialną.

b) stwierdzenia, czy ujawnione obrażenia wskazują na ich powstanie w wyniku uderzenia statku powietrznego o powierzchnię ziemi i fragmentacji podzespołów konstrukcyjnych samolotu, bądź przedmiotów znajdujących się na pokładzie.
c) stwierdzenia czy poddane badaniom zwłoki mają obrażenia charakterystyczne dla eksplozji materiałów wybuchowych, łatwopalnych albo innego gwałtownego wyzwolenia energii. 

http://stanzag.salon24.pl/733741,czas-dokumentow-ekshumacje
 

Mój komentarz: podpunkty 1b) i 1c) odnoszą się do opinii Biegłych w stosunku do dwóch hipotetycznych ale i najbardziej rozpowszechnionych teorii przebiegu katastrofy: teorii KBWLLP Jerzego Millera i ZP Antoniego Macierewicza. Od razu śpieszę wyjaśnić dlaczego mówię o teoriach JM i AM. Otóż jeśli nie ma dostępu do żadnych środków dowodowych, a wszystko na czym się opierały sięprzy formułowaniu swoich wniosków obydwa zespoły to tylkoprotokoły, kopie i niezweryfikowane fotografie otrzymane od Rosjan, to możemy mówić wyłącznie o hipotezach. Pierwszym istotnym środkiem dowodowym jaki możemy mieć w tej sprawie to właśnie ta opinia Biegłych, którą zleciła PK.

d) stwierdzenie czy technika prowadzenia oględzin i otwarcia zwłok przez biegłych rosyjskich była zgodna z aktualnymi standardami, a opracowane, w oparciu o te badania końcowe wnioski opinii sądowo-lekarskich w zakresie obrażeń ciała, mechanizmu ich powstania i przyczyn zgonu, odpowiadają wynikom badań przeprowadzonych przez Zespół Biegłych.

Mój komentarz: podpunkt ten odnosi się do oceny przez biegłych nie tyle profesjonalizmu działań biegłych rosyjskich, co skonfrontowania ich wyników z wynikami badań Zespołu powołanego przez PK. Chodzi tu właściwie o ocenę wiarygodności opinii Rosjan.

e) ustalenia tożsamości ofiar, poprzez porównanie wyników badań genetycznych z profilami genetycznymi, oznaczonymi we wcześniej fazie postępowania w wyniku badań osób dla nich najbliższych, bądź należących do zmarłych przedmiotów osobistego użytku.
f) pobrana ze zwłok materiału na potrzeby dalszych badań toksykologicznych, histopatologicznych, fizykochemicznych i genetycznych.

2) wydania opinii końcowej po przeprowadzeniu czynności opisanych w punktach od 1 do 6, analizie przedłożonej dokumentacji i wyniku badań materiału pobranego ze zwłok w czasie sekcji w zakresie:
a) wskazania obrażeń i mechanizmu zgonu poszczególnych ofiar o zbliżonym charakterze.

Mój komentarz: pogrupowanie to umożliwi ustalenie czy była tylko jedna przyczyna śmierci wszystkich Delegatów czy było ich więcej. Bez narzucania Biegłym czy chodzi tu o poszczególne lokalizacje w ramach jednego samolotu, czy też o różne grupy Delegatów.

b) wskazania czy, na podstawie doznanych obrażeń oraz miejsca znalezienia zwłok na wrakowisku , można wnioskować w której części samolotu znajdowały się ofiary w chwili jego zderzenia z ziemią.
c) wskazania u których ofiar doznane obrażenia wskazują na to, iż w czasie zderzenia samolotu z ziemią siedziały one w fotelach, miały zapięte pasy bezpieczeństwa, a także wskazania tych, których obrażenia pozwalają na wysnucie wniosków przeciwnych.
d) stwierdzenie czy na podstawie obrażeń ustalonych na zwłokach i ich ułożenia w obrębie wrakowiska, można wnioskować, że samolot w chwili uderzenia w ziemię znajdował się w pozycji odwróconej.

Mój komentarz: uszczegółowienie, biorące pod uwagę aktualnie rozpatrywane teorie.

3) sądowo-lekarskiego badania ciał ofiar przeprowadzić w Zakładach Medycyny Sądowej w Warszawie, Lublinie i Krakowie z udziałem techników sekcyjnych z tych placówek, w nie mniejszych niż trzyosobowe zespołach biegłych, z zastrzeżeniem, że każdy podzespół wyda odrębną opinię po wykonaniu badania w odniesieniu do każdej badanej ofiary.
Mój komentarz: Biorąc pod uwagę że może być od 3 do 5 samodzielnych podzespołów badających ciała. takie niezależne od siebie opinie będą bardzo cenne. Prokuratura będzie miała możliwość skonfrontowania ich ze sobą i stwierdzenia czy wnioski wszystkich podzespołów są podobne, czy rozbieżne, i z czego te potencjalne różnice mogą wynikać.

Moim skromnym zdaniem , zadania postawione przez PK Biegłym, zostały sformułowane dobrze.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz